Privacy policy

Op deze pagina leest u wat vhp human performance doet met uw gegevens, hoe vhp human performance deze beschermt en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw adres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt vhp human performance uw persoonsgegevens?

Wanneer u graag informatie van vhp human performance ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. vhp human performance slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder of het bijwonen van een bijeenkomst. Daarnaast verwerkt vhp human performance uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online nieuwsbrief. vhp human performance gebruikt uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van onderzoek door vhp human performance, bijvoorbeeld omdat u deelnemer bent. vhp human performance vraagt dan altijd uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens en eventueel bijzondere persoonsgegevens te gebruiken in het onderzoek.

Hoe lang bewaart vhp human performance uw persoonsgegevens?

vhp human performance verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van vhp human performance en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert vhp human performance uw gegevens. Wanneer vhp human performance een onderzoek heeft afgerond, waarin uw persoonsgegevens als deelnemer zijn verwerkt, gebeurt het verwijderen nadat de gegevens ook niet meer nodig zijn voor archiefdoeleinden. Het is namelijk nodig om de resultaten van het onderzoek gedurende langere tijd te kunnen onderbouwen met de onderliggende gegevens. vhp human performance zal daarbij de persoonsgegevens beschermen door deze binnen 1 jaar na afronding van het onderzoek te anonimiseren. Bij anonimiseren wordt de herleidbaarheid blijvend onmogelijk gemaakt.

Hoe beveiligt vhp human performance uw persoonsgegevens?

vhp human performance acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt vhp human performance de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie. Organisatorisch heeft vhp human performance het zo geregeld dat onderzoeksgegevens enkel toegankelijk zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij het desbetreffende onderzoek.

Geeft vhp human performance persoonsgegevens aan andere organisaties?

Het uitgangspunt is dat vhp human performance uw gegevens niet met andere deelt. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij vhp human performance verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

Wat zijn uw privacy rechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die vhp human performance over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven.
Ook kunt u checken of vhp human performance de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door vhp human performance Indien u gebruik wilt maken van uw privacy rechten kunt u een e-mail sturen naar info@vhp.nl. U kunt ook een brief sturen naar:
vhp human performance
T.a.v. de afdeling Kwaliteit
Huijgensstraat 13a
2515 BD Den Haag

Opdat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet u de volgende informatie in de e-mail of brief vermelden:

  • uw naam en adres;
  • dagtekening;
  • beschrijving van uw verzoek waarin onder andere uw relatie tot vhp human performance is vermeld.

vhp human performance kan bij twijfel over uw identiteit u vragen om aanvullende informatie te verstrekken. U krijgt binnen een maand bericht op uw verzoek. vhp human performance moet uw verzoek uiterlijk binnen drie maanden afhandelen. De inhoudelijke reactie van vhp human performance op uw verzoek is een besluit. Op dit besluit is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Indien u het niet eens bent met het besluit omdat vhp human performance uw verzoek geheel of gedeeltelijk heeft afgewezen dan kunt u hiertegen bezwaar maken en vervolgens naar de bestuursrechter.

Incidenten (Datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij vhp human performance een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met de directie van vhp human performance. U kunt dit het beste per e-mail doen via petervanscheijndel@vhp.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het algemene nummer
070-2892010.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

  • uw naam en contactgegevens;
  • wat het incident is;
  • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
  • welke systemen betrokken zijn bij het incident; en
  • wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.

Cookies

De websites van vhp human performance maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan vhp.nl of vhp.nl registreert. vhp.nl en vhp.nl maken gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
  • Om uw beter te voorzien van de adequate informatie. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten.

vhp human performance gebruikt deze informatie om de website te verbeteren. vhp human performance maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Google kan als leverancier van deze dienst de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor haar eigen producten en diensten.
Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens en in opdracht van Google verwerken. Deze website heeft hier geen enkele invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics.

Indien u niet wilt dat vhp.nl of vhp.nl cookies plaatst, kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of helptekst van uw browser.

Vragen en klachten

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van vhp human performance op het gebied van persoonsgegevens kunt u online contact opnemen met de kwaliteitsmanager van vhp human performance via janlegters@vhp.nl. U kunt ook een brief sturen naar: vhp human performance t.a.v. Jan Legters Huijgenstraat 13a 2515 BD Den Haag Indien u een klacht heeft over hoe vhp human performance met persoonsgegevens omgaat dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de kwaliteitsmanager van vhp human performance. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door vhp human performance te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

0