in Nieuws, Smart Industry

Creatieve technische oplossingen in een onzekere tijd  

Van een aantal klanten met productiebedrijven horen we dat zij aanvullende spelregels rondom samenwerken hebben opgesteld om het verspreiden van het Coronavirus tot een minimum te beperken. Het is echter niet altijd realiseerbaar om de 1,5 meter regel toe te passen. Bovendien gaat het om maatregelen van tijdelijke aard dus de aanpassingen moeten ook flexibel zijn.  

We zien in de praktijk dat veel bedrijven met een goede wil en creativiteit al een heel eind komen om te voldoen aan de RIVM maatregelen. Denk aan looproutes met eenrichtingsverkeer, vlakverdeling en stippen op de vloeren. Maar het succesvol doorvoeren van maatregelen vraagt ook iets van het gedrag van de medewerkers. 

De uitdaging  

Er worden nieuwe spelregels opgesteld over de manier van samenwerken tussen medewerkersHet maken van regels leidt niet automatisch tot de naleving ervanDe vraag die we de laatste tijd veelvuldig krijgen is: hoe gaan onze medewerkers zich zo snel mogelijk naar de nieuwe standaard gedragen zonder dat de productiviteit afneemt. Diblijkt in de praktijk dé uitdaging te zijn. Al zijn de nieuwe spelregels nog zo helder, de praktijk is weerbarstig. De regels worden, bijvoorbeeld tijdens de pauzes, bij werkoverleg of in de rookruimtes, vaak weer even vergeten of genegeerd.  

Aan de slag 

Om de acceptatie van de nieuwe regels bij medewerkers te vergroten kijken we niet zozeer naar de nieuwe spelregels op zich, maar nemen we het gezamenlijke doel als uitgangspuntIn deze Coronatijd gaat het over samen gezond blijven en het in stand houden van de productiviteit van het bedrijf. Op het moment dat we ons bewust worden van de toegevoegde waarde voor onszelf, onze collegas en het voortbestaan van onze organisatie dan verhoogt dit de bereidheid om samen aan dat gezamenlijke doel te werken. Daarmee krijgt het proces van regels introduceren, implementeren en naleven meer draagvlak in de organisatie. We coachen en begeleiden onze klanten in het vinden van creatieve oplossingen én de juiste strategie om veilig en gezond gedrag te stimuleren. 

Succesfactoren  

Onze klanten geven ons de volgende succesfactoren terug:

  • Betrek de medewerkers bij de invoering van de nieuwe spelregels. Organiseer bijvoorbeeld korte dagelijkse ‘dagstarts’ waarbij medewerkers in kleine groepen en op 1,5m afstand kunnen uiten waar ze tegenaan lopen in de praktijk. Dit zijn tevens de momenten waarop duidelijk wordt benoemd wat er van iedere medewerker wordt verwacht en wat de verwachtingen zijn die de medewerkers hebben ten opzichte van de leidinggevenden en ten opzichte van elkaar, ieder vanuit hun eigen rol binnen de organisatie.
  • Het is essentieel dat directie en management steeds opnieuw en op bevlogen wijze uitdragen wat het gezamenlijke doel is voor de organisatie en de medewerkers. Zo blijven de nieuwe spelregels en de doelstellingen voortdurend onder de aandacht.
  • Benadruk de sleutelrol van de leidinggevenden. Het is essentieel dat leidinggevenden de nieuwe spelregels eenduidig uitdragen en consequent voorbeeldgedrag laten zien. Als leidinggevenden zich niet aan de regels houden, waarom zouden medewerkers dit dan wel doen? Maak de successen en de belemmeringen die optreden in de praktijk regelmatig bespreekbaar met elkaar.
  • Neem een weloverwogen beslissing ten aanzien van de wijze van handhaving van de nieuwe spelregels. Wil je als leidinggevende een soort politieagent zijn binnen de organisatie of streef je ernaar dat medewerkers elkaar op motiverende wijze aanspreken als bepaalde regels niet worden nageleefd? Onderschat de impact van deze keuze niet!

Kunnen we u ergens mee helpen? 

Wij helpen momenteel bedrijven met de aanpak rond de 1,5 m bedrijfsvoering. Wilt u meer informatie over creatieve oplossingen en het succesvol implementeren en handhaven van de nieuwe regelgevingNeem dan contact op met hettyvermeulen@vhp.nl of jeaninefrunt@vhp.nl 

 

0