Beoordelen fysieke en mentale belasting, Expertises, Mentale en fysieke belasting, Procesoptimalisatie door continu verbeteren, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Smart Health

Met de analyse van vhp kregen we een objectieve beoordeling van de knelpunten in onze logistieke keten van het donorbloed transport. Daarbij heeft vhp ons inzicht en handvatten gegeven in het beoordelen van oplossingen. We kunnen nu oplossingen doorvoeren die voor alle afdelingen in onze logistieke keten goed werken.

Organisatie

Sanquin is een non-profit organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Bij het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten vervult de afdeling Logistiek een cruciale rol.

Aanleiding

Sanquin wil haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Om dit te bereiken onderzoekt het HSE team de fysieke klachten die door medewerkers worden ervaren. Vanuit de afdeling Logistiek was behoefte aan een objectieve beoordeling van de fysieke belasting en veiligheid bij het werken met transportkarren. Veiligheid betreft hier zowel het veilig vervoeren van het bloed als de veiligheid van de medewerkers tijdens het werk. De afdelingen Afname, Transport en Bewerking maken onderdeel uit van de transportketen van donorbloed.

Klantvraag

Sanquin heeft vhp human performance gevraagd de fysieke belasting en de veiligheid bij het gebruik van transportkarren voor donorbloed te onderzoeken. Hierbij dienen de wensen van alle betrokken afdelingen meegenomen te worden om te komen tot overkoepelende oplossingen die voor alle afdelingen werken.

Aanpak

Kenmerkend voor de vhp aanpak is dat zowel het in kaart brengen van de knelpunten, als het toetsen van de oplossingen, samen met de medewerkers wordt gedaan. Dit zorgt voor meer inzicht, draagvlak, en kansrijke oplossingen. Bovendien is dit project aangegrepen om niet alleen knelpunten op te lossen, maar ook kansen te signaleren en te benutten om het proces te optimaliseren. Hierbij hebben we de volgende aanpak gehanteerd:

  • We hebben met de medewerkers meegedraaid in het transportproces om op de drie afdelingen de human factors knelpunten (met name fysieke belasting en veiligheid) in kaart te brengen.
  • In een werksessie met medewerkers zijn de overige knelpunten in kaart gebracht.
  • Voor de geconstateerde knelpunten zijn oplossingen gegenereerd en in een sessie met vertegenwoordigers van alle afdelingen beoordeeld en uitgewerkt tot kansrijke oplossingen.
  • De geselecteerde oplossingen zijn besproken met de directies van de drie betrokken afdelingen.

Voor de directies van de verschillende betrokken afdelingen was het een uitdaging om de goede initiatieven en ideeën uit hun eigen afdelingen even los te laten en integraal naar oplossingen te gaan kijken. Door met elkaar in gesprek te gaan, deel-oplossingen en integrale oplossingen te beoordelen, en over afdelingsgrenzen heen te kijken, werd bepaald wanneer een oplossing echt goed is.

Resultaten

Uit de sessies en de analyse bleek dat in het ontwerp van de huidige transportkar vooral rekening was gehouden met de behoeftes van één afdeling. Door de hele keten (de afdelingen Afname, Transport en Bewerking) te bekijken en medewerkers te betrekken in het proces kon een nieuw type transportkar worden ontworpen, die voor alle afdelingen verbetering brengt in het logistieke proces. Daarnaast zijn gegenereerd die ook in de huidige situatie (zonder de nieuwe transportkarren) de werksituatie verbeteren, zoals de inzet van andere transportauto’s en het aanpassen van de bestrating rondom de gebouwen.

De waarde van dit project voor Sanquin is uiteindelijk:

  • Procesverbetering: afstemming van eisen en wensen van de verschillende afdelingen
  • Integraal denken: oplossingen vinden die geschikt zijn voor álle betrokken afdelingen
  • Verbeteren van de samenwerking binnen de organisatie
  • Veilig, gezond en prettig werken voor de afdelingen Transport, Afname en Bewerking.

Bovenal is door deze aanpak van vhp een start gemaakt met ketendenken en zijn de directies getriggerd om gezamenlijk op te trekken om het logistieke proces te verbeteren. Een mooie stap in het verbeteren van de samenwerking binnen een organisatie die gaat voor continue verbetering en de hoogste kwaliteit.

0