Begeleiden van verandering en vernieuwing, Duurzame inzetbaarheid, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning, Mentale en fysieke belasting, Smart Health

Aanleiding

Medewerkers op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van het Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben te maken met hoge fysieke belasting. In het verleden zijn er al diverse initiatieven ondernomen om de fysieke belasting te verlagen, met name in de vorm van hulpmiddelen en nieuw meubilair. Er is behoefte aan begeleiding van de medewerkers in het bewustwordingsproces voor fysieke belasting. Met als doel het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Klantvraag

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft ons gevraagd om de medewerkers op de CSA te trainen in het voorkomen dan wel  beperken van fysieke belasting bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Met het verzoek om de focus te leggen op de drie fasen van het sterilisatieproces:

  1. Ontmantelen van netten die niet meer steriel zijn;
  2. Transport van de netten;
  3. Opruimen van de netten in de steriele berging.

Naast de werktechniek is ook het werken met de aanwezige hulpmiddelen en de functionaliteit van het meubilair onder de loep genomen.

Aanpak

Het project bestond uit drie onderdelen:

  • Analyse van de werksituatie;
  • Workshop ‘Best practices’ gekoppeld aan de bevindingen vanuit de analyse;
  • Training fysieke belasting ‘on the job’.

Uit de analyse bleek dat diverse medewerkers lichamelijke klachten hadden aan de rug, schouders en polsen. Deze klachten zijn het gevolg van fysiek zware werkzaamheden. De uitdaging lag in de bewustwording onder de medewerkers over werkhouding, werkplekinstelling en het toepassen van correcte handelingstechnieken bij het tillen, duwen en trekken.

Tijdens de workshop is de medewerkers een spiegel voorgehouden over de huidige werkwijze en werktechniek. Via een presentatie zijn de ‘Best practices’ voor fysieke belasting gedeeld en toegelicht.

Vervolgens gingen de medewerkers de werkvloer op met de opdracht om voornoemde nieuwe inzichten in de praktijk te brengen in de genoemde drie fasen van het sterilisatieproces.

De “Training On The Job” (TOJ) vond plaats in drie dagdelen. Tijdens de training kregen de medewerkers individuele feedback over hun manier van werken. Door het toepassen van de juiste methoden zijn medewerkers zich meer bewust van de werkhouding, handelingstechnieken en werkplekinstellingen. Per medewerker is gekeken naar specifieke ergonomische aspecten. De individuele adviezen zijn vastgelegd en overhandigd aan de medewerkers.

Resultaten

Naast bewustwording over de bestaande werkgewoontes bood de TOJ de medewerkers concrete tips over het instellen van de werkplek, de correcte werkhouding en de beste manier van tillen, duwen en trekken. De adviezen over werkplekinstellingen zijn na de workshop meteen geïmplementeerd, De opdrachtgever heeft van ons een adviesrapport ontvangen in de vorm van een bondige PowerPoint. Dit rapport is besproken en waar nodig nader toegelicht. Het project is samen met de opdrachtgever geëvalueerd. In de overdrachtsbespreking met de opdrachtgever is het belang van periodiek trainen benadrukt. Er zijn adviezen gegeven over het borgen hiervan in de toekomst. Hiermee worden de veranderingen structureel en wordt de basis gelegd voor duurzame inzetbaarheid.

0