Duurzaam Lean, Goed ingerichte control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Smart Industry, Verbeteren voor mens en organisatie

Aanleiding

Een fabriek in de Botlek maakt onder andere ingrediënten voor kunststof polyurethaan. Dit wordt verwerkt in auto’s, schoenen en als isolatiemateriaal in huizen, koelkasten, vriezers en boilers. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering, het verbeteren van de efficiency en productieverhoging. Na samenvoeging van drie kleine control rooms ontstond de vraag om de bemensing hierop af te stemmen.

Vraag

vhp human performance is gevraagd de studie uit te voeren naar de bemensingsvraag, in het bijzonder in relatie tot business continuïteit en veiligheid.

Aanpak

In interviews heeft vhp de verschillende werkprocessen in kaart gebracht. Er is vastgesteld wat en hoe groot de afbreukrisico’s zijn. Vervolgens is nagegaan welke mitigerende maatregelen beschikbaar zijn en welke taakverdeling daarbij past. Dit heeft geleid tot een voorstel voor bemensing en een overzicht van randvoorwaarden.

Resultaat

Er is uitsluitsel gegeven over een verantwoorde aanpassing van bemensing van de control room. Er is een ontwerpvoorstel gemaakt voor de inrichting van de control room om aan noodzakelijke voorwaarden tegemoet te komen.

0
Continu verbeteren op ICAantoonbare verbeteringen bij Corus Gloeierij