Begeleiden van verandering en vernieuwing, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning, Expertises, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen

Dankzij het kritische meedenken en de “hands-on” aanpak van vhp zijn we slechts 2 weken volledig gesloten geweest. vhp kwam met een praktisch en snel uit te voeren advies waardoor we snel weer “coronaproof” open konden, wat het persoonlijk welbevinden van onze werknemers zeer ten goede kwam.

Aanleiding

Als gevolg van de corona-uitbraak en de bijbehorende RIVM-maatregelen had HWwerkt! vanaf half maart in korte tijd een aantal acties doorgevoerd in het bedrijfspand om te komen tot een coronaproof werkomgeving. Zo werden er pijlen aangebracht op de vloer om de looproutes aan te geven, een desinfectiezuil neergezet bij de ingang en schermen geplaatst ter bescherming van de medewerkers onderling. Ook de kantine werd opnieuw ingericht, waardoor er nog maar plaats was voor 25 mensen.

Als gevolg van het doorvoeren van deze maatregelen was het niet meer mogelijk om alle 110+ medewerkers tegelijkertijd op de werklocatie te ontvangen. Voor een groot deel van de medewerkers is echter de dagelijkse routine van het naar de werklocatie gaan en samen met collega’s zinvol bezig zijn van groot sociaal belang. HWwerkt! had daarom ook sterk de behoefte om zo snel mogelijk weer met de volledige bezetting productie te draaien in een veilige en coronaproof werkomgeving.

Klantvraag

Welke maatregelen moeten wij treffen om ervoor te zorgen dat wij met volledige bezetting kunnen gaan draaien?

Doel

Het doel van het project was het creëren van een werkomgeving, waarin conform de RIVM-regels én met een volledige bezetting, efficiënt, gezond en veilig gewerkt kan worden. Een omgeving waarin iedereen, van klantmanager tot werknemer van het werkbedrijf, zijn of haar werkzaamheden kan verrichten, met duidelijkheid omtrent de verwachtingen ten aanzien van de individuele werkzaamheden.

Aanpak

Na een rondgang met teammanager Jean Paul Mokkenstorm en jobcoach Sandra de Koning is gekozen voor een aanpak die zich niet alleen beperkte tot maatregelen op korte termijn rondom COVID-19, maar die tegelijkertijd een efficiëntieslag kon bewerkstelligen voor HWwerkt!

Door met elkaar kritisch te kijken naar de inrichting en indeling van de huidige locatie konden we snel de knelpunten inventariseren. Vervolgens zijn een aantal aanpassingen gerealiseerd die het enerzijds mogelijk maakte om op te schalen en anderzijds bijdroegen aan de doelstellingen van HWwerkt! voor de toekomst.

Bij de aanpak is, naast de coronaregels, rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Diversiteit van personeel (WSW, statushouders, taakgestraften, ambtenaren/ kantoorpersoneel)
  • Bewegwijzering en looproutes die duidelijk zijn voor alle gebruikers van het pand, rekening houdend met mensen die moeite hebben met lezen of de Nederlandse taal niet beheersen.
  • Ruimtelijke indeling van het pand op basis van geschiktheid voor de aard van werkzaamheden/activiteiten (denk aan productie, training, lunch), met daaraan gekoppeld de eisen die worden gesteld aan de verschillende ruimten.
  • Logistieke processen.

Resultaten

In relatief korte tijd en in nauwe samenwerking met de eindgebruikers is er een omgeving gecreëerd, waarin coronaproof, gezond en efficiënt met elkaar gewerkt kan worden en waarbij er tevens voldoende gelegenheid is voor de medewerkers om te ontspannen en te lunchen.  De inrichting is duidelijk en rustig ingericht en de bewegwijzering is aangepast, zodat alle gebruikers moeiteloos de juiste route kunnen volgen. Geen woud van pijlen en linten, maar duidelijke borden met woorden, kleuren en iconen. Het leidinggevend personeel is betrokken geweest bij de totstandkoming en implementatie van de nieuwe inrichting en organisatorische afspraken. Daarnaast heeft HWwerkt! een aantal medewerkers benoemd tot ‘corona-coaches’, die de taak hebben om het naleven van de nieuwe regels te stimuleren en te bewaken.

Met deze vernieuwde inrichting en leefregels is het doel van HWwerkt! bereikt en is men sinds begin oktober weer met de volledige bezetting op de locatie aan de slag. Een mooi resultaat!

0
Bediendesk hartkartheterisatieroy-paalman-vion