in Nieuws, Smart Health, Smart Industry

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd zzp’ers). Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E, zoals beschreven staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Inspectie SZW zegt het volgende over de RI&E:

  • Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.
  • In het Plan van Aanpak (PvA) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, en wat het beoogde resultaat is van deze maatregelen.
  • De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR/PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • De werkgever mag zelf de RI&E uitvoeren en vastleggen. Niet alle werkgevers zijn verplicht om de RI&E te laten toetsen. Via https://www.rie.nl/faqs/toetsen-van-de-rie/ kunt u zien of u wel of niet verplicht bent uw RI&E te laten toetsen.
  • Als de arbeidsomstandigheden in een bedrijf veranderen moet ook de RI&E worden aangepast. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.
  • Als een inspecteur tijdens een controle vraagt om inzage in de RI&E en de ondernemer kan deze niet produceren, dan kan de inspecteur een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden om de RI&E aan te vullen.

Bron: https://www.rie.nl/wetgeving/

Wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat wat betreft de RI&E? Doe de test op https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/gezond-en-veilig-werken

 

0