in Smart Industry

Volgens de Arbobalans 2018 heeft minder dan de helft van alle organisaties, namelijk slechts 45%, een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het zijn vooral de grotere bedrijven die wél een RI&E hebben opgesteld.

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil organisaties zonder RI&E enerzijds steunen bij het opstellen van de RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak (PVA). Anderzijds wil ze door het verhogen van de boete voor het ontbreken van een RI&E en PVA organisaties harder aanpakken. Dus zacht waar het kan en hard waar het moet. Precies volgens de slogan van Inspectie SZW dus.

RI&E als basis van Arbobeleid

Staatssecretaris Van Ark wil organisaties die nog geen RI&E hebben, ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren hiervan. Hiertoe doet zij een beroep op werkgevers- en werknemersorganisaties om hun achterban voorlichting te geven over preventie. Ook wil de staatssecretaris organisaties ondersteunen via het Steunpunt RI&E, waar branche-RI&E-instrumenten te vinden zijn.

Boetes voor ontbreken RI&E en PVA 50% verhoogd!

Als organisaties de kernverplichtingen uit de Arbowet niet nakomen, kan Inspectie SZW een boete opleggen. Staatssecretaris Van Ark wil de boete voor het ontbreken van een RI&E voor organisaties met 500 of meer werknemers verhogen van € 3.000 naar € 4500. Voor organisaties met minder dan vijf werknemers kan de boete worden verhoogd van € 300 naar € 450. Als het aan de staatssecretaris ligt stijgt het boetbedrag voor het ontbreken van het plan van aanpak van € 750 naar € 3000. De verhoging van de boetebedragen geldt ook bij het niet naleven van de voorschriften uit het Arbobesluit (artikel 4.2, 4.2a en 4.13 Arbobesluit). Deze voorschriften bevatten nadere bepalingen voor de RI&E van organisaties die werken met kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de reproductie.

Moeten of willen?

Het bovenstaande wekt de indruk dat het uitvoeren van een RI&E een vervelende administratieve klus is. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn! Een RI&E kan succesvol worden ingezet om plezierig, veilig en gezond samen te werken. Bijvoorbeeld door medewerkers in teams te betrekken bij het opsporen en inschatten van risico’s. Vaak weten medewerkers het beste welke risico’s ze lopen bij uitvoering van hun werk. Vhp voert nog nauwelijks een zogenaamde ‘expert RI&E’ uit. De meeste klanten ondersteunen we met onze participatieve aanpak. Het resultaat is dan een gedragen plan van aanpak met praktische oplossingen. Medewerkers zijn hierbij betrokken en voelen zich medeverantwoordelijk. Dit vergroot de kans aanzienlijk dat de maatregelen in het PVA met succes worden gerealiseerd. Zo voorkomen we dat de RI&E en het PVA in een lade verdwijnt en er pas uit wordt gehaald als een inspectie daar om vraagt.

Een extra voordeel van een participatieve RI&E is dat medewerkers meer leren over de risico’s en het voorkomen ervan (interne deskundigheidsbevordering). Ook neemt het veiligheidsbewustzijn collectief toe (we werken veilig of we werken niet) én groeit het teamgevoel. Op deze wijze brengt een RI&E een organisatie op positieve wijze in beweging.

Meer weten over de RI&E?

Lees dan ook de blogs over de participatieve RI&E en 25 jaar RI&E. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met Hetty Vermeulen.

0